Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w MyBenefit Sp. z o. o. mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.mybenefit.pl.

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. MyBenefit Sp. z o. o.  zbierała i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością oraz działaniami marketingowymi.

 1. Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy Państwa następujące dane:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– nr telefonu

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MyBenefit Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 28/30 (dalej jako „MYBENEFIT”).

MYBENEFIT wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • kierując korespondencję na adres: MyBenefit sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53 – 333 Wrocław
 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: IODO@mybenefit.pl
 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MyBenefit sp. o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:

 • przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na MYBENEFIT obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MYBENEFIT lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy MYBENEFIT oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz MYBENEFIT usługi wewnętrzne.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie MYBENEFIT ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z MYBENEFIT wyłącznie zgodnie z poleceniami MYBENEFIT oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 1. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez MYBENEFIT nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“państwa trzecie“). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez MYBENEFIT do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MYBENEFIT. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do MYBENEFIT, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 1. Jak długo MYBENEFIT będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z MYBENEFIT umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na MYBENEFIT, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MYBENEFIT;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MYBENEFIT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy MYBENEFIT przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od MYBENEFIT Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez MYBENEFIT dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (klienci, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w formularzu na stronie internetowej www.mybenefit.pl lub w korespondencji email). MYBENEFIT przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z trwającymi procesami rekrutacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), MyBenefit informuje osoby, które biorą aktualnie udział w procesie rekrutacji o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Z uwagi na dużą liczbę otrzymanych aplikacji, MyBenefit nie ma możliwości przekazania informacji bezpośrednio każdej osobie. Z tego względu, obowiązek informacyjny zostaje spełniony poprzez niniejsze ogłoszenie.

klauzula informacyjna  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MyBenefit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław (dalej jako: „MyBenefit”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IODO@mybenefit.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917; dalej: „Kodeks pracy”) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie innych niż wskazane w przepisie Kodeksu pracy danych osobowych.
 4. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ale może oznaczać brak możliwości dalszego uczestniczenia w rekrutacji.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy MyBenefit. Odbiorcą może być także podmiot przetwarzający dane na zlecenie MyBenefit, w drodze umowy zawartej na piśmie (np. firma IT).
 6. Pani/Pana dane przetwarzane i przechowywane będą przez okres: 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.