Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – aktualne zasady

Dodano: 28.11.2019

Pracodawca, który utworzy w swojej firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: Fundusz Socjalny lub ZFŚS) ma obowiązek co roku obliczać i przekazywać na odrębne konto Funduszu odpis, czyli środki pieniężne, z których finansowana będzie działalność socjalna. Prawidłowość kalkulacji odpisu i terminowość przekazania tych środków mogą zostać sprawdzone przez inspektora PIP w trakcie kontroli. Warto przeanalizować aktualne przepisy.

Autorem artykułu jest Monika Cieślak, wieloletni praktyk, wykładowca na kursach kadrowo-płacowych, autor i współautor książek na temat wynagrodzeń, kadr i płac oraz ZFŚS (hrservices.com.pl).

Odpisy obligatoryjne

Odpisy obligatoryjne (podstawowe) to takie, które pracodawca jest zobowiązany obliczyć i przelać na konto Funduszu. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim (lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą).

W przypadku pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, wysokość odpisu podstawowego jest wyższa: wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Z kolei wysokość odpisu podstawowego na pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Te trzy rodzaje odpisów są obowiązkowe – pracodawca co prawda może obniżyć lub zwiększyć ich wysokość, jednak tworząc Fundusz Socjalny ma obowiązek obliczyć je i przekazać na konto Funduszu.

Odpisy fakultatywne

Są to odpisy, które pracodawca może obliczyć i przelać na konto Funduszu, ale nie musi – ostateczna decyzja należy wyłącznie do niego. Np. wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym ze zlikwidowanych zakładów pracy, także mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% na każdą osobę uprawnioną do tej opieki.

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tej kwoty na wspominany cel.

Przepisów ustawy o wysokości odpisu nie stosuje się do:

1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

Pamiętaj!

Wszystkie odpisy – zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne – tworzą jeden Fundusz Socjalny u pracodawcy. Odpisy będą kosztem uzyskania przychodów pod warunkiem przekazania ich na rachunek Funduszu Socjalnego.

Wysokość odpisów w 2019 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. określiła podstawę wyliczenia odpisu na ZFŚS w 2019, ale w ciągu roku została zmieniona.

Do końca lipca 2019 r. jako przeciętne wynagrodzenie miesięczne, będące podstawą naliczenia odpisu na Fundusz, należało rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. Obwieszczenie Prezesa GUS określiło, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2013 r. wyniosło 3 191,93 zł, a w drugim półroczu 2013 r. 3 278,14 zł. I to właśnie kwota 3 278,14 zł stanowiła w 2019 roku podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS.

Odpis podstawowy na zatrudnionego w normalnych warunkach wynosił więc:
3 278,14 zł x 37,5% = 1 229,30 zł

Odpis podstawowy na zatrudnionego w warunkach szczególnych wynosił:
3 278,14 zł x 50% = 1 639,07 zł

Powyższe wysokości odpisów obowiązywały wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. Pierwszy raz wysokość odpisu uległa zmianie w ciągu roku.

Zmiana wysokości odpisu w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W tym roku wprowadzono podwyższenie odpisu na ZFŚS w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zmiany w ustawie o ZFŚS weszły w życie 23 października 2019 r.

W okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, należy rozumieć wynagrodzenie z drugiego półrocza 2014 r., a to wg obwieszczenia Prezesa GUS wynosiło 3389,90 zł.

Od 1 sierpnia odpis podstawowy na zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi więc:

3 389,90 zł x 37,5% = 1 271,21 zł .

Odpis podstawowy na zatrudnionego w warunkach szczególnych wynosi:

3 389,90 zł x 50% = 1 694,95 zł.


Tabela: Wysokość odpisów na Fundusz Socjalny w 2019 r. przed i po zmianach

Możliwość obniżenia i podwyższenia wysokości odpisów i rezygnacji z Funduszu

Pracodawcy zatrudniający (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku) od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy utworzyli Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej oraz zatrudniający co najmniej 50 pracowników, mają pewną swobodę w zmienianiu wysokości odpisu na Fundusz Socjalny. Układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość tego odpisu, może również postanawiać, że Fundusz w ogóle nie będzie tworzony.Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia dotyczące nietworzenia Funduszu czy wysokości odpisu mogą być zawarte w regulaminie wynagradzania, wymagają jednak w pierwszej kolejności uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mają obowiązek tworzenia Funduszu bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Nie mają też możliwości rezygnacji z Funduszu i dowolnego kształtowania wysokości odpisu.

Terminy przekazania środków na Fundusz Socjalny

Równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu – 75% równowartości odpisów podstawowych w terminie do 31 maja, a pozostałą kwotę do 30 września.

W związku z podwyższeniem odpisów w ciągu tego roku, równowartość dokonanych odpisów w wysokości naliczonej zgodnie nowymi regulacjami, pracodawca miał obowiązek przekazać na rachunek bankowy Funduszu do 31 października 2019 r. Powinien uwzględnić dotychczas przekazaną kwotę odpisów oraz dodatkowe kwoty, naliczone w oparciu o nową podstawę.

Pracodawca, który rozpoczyna działalność i od razu jest zobowiązany do utworzenia Funduszu, dokonuje odpisu na Fundusz od początku następnego roku kalendarzowego.

Korekta odpisu na Fundusz Socjalny

Z końcem każdego roku kalendarzowego pracodawca musi przygotować korektę, obliczając odpis w oparciu o rzeczywisty stan zatrudnienia. Jeśli przekazał na konto Funduszu Socjalnego za mało środków (zatrudniał więcej osób niż przewidywał), do końca roku ma obowiązek uzupełnić konto o brakujące środki. Jeśli jego prognozy co do zatrudnienia były zbyt wysokie, może zwrócić nadpłaconą kwotę odpisu z konta Funduszu na konto środków obrotowych firmy. Jeśli na Funduszu nie ma wystarczających środków, by dokonać takiego zwrotu, pracodawca nie ma możliwości ich odzyskania ani w danym roku, ani w następnym w ramach odpisów na następny rok. Dlatego administrującym Funduszem zaleca się, by nie wydawać wszystkich środków do końca roku. Zawsze warto mieć zarezerwowane środki, które posłużą jako zwrot nadpłaconych odpisów.

Może Cię zainteresować też: